„ NATJEČAJ“ za prijem u radni odnos: Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

KLASA: 112-07/21-01/07

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 28. travnja 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj”, dana 27. travnja 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

„ NATJEČAJ“

za prijem u radni odnos:

 • Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme – – zamjena za komplikacije u trudnoći, porodiljni i roditeljski dopust, radnice N.L. do njezina povratka na radno mjesto
 1. Probni rad u trajanju od 30 dana

Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave: 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 4. domovnica (preslika)
 5. dokaz o radnom stažu ( potvrda, elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom: „za natječaj – spremač/ica „

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

„NATJEČAJ“ za prijem u radni odnos: – Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/06

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 22. travnja 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” dana 20.04.2022. godine, na svojoj 12. sjednici  donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

za prijem u radni odnos:

 • Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

 

 • Probni rad u trajanju od 60 dana

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja)
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu
 5. domovnica (preslika)
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 7. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom:

 „za natječaj – odgojitelj/ica“

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

 

„ NATJEČAJ“ za prijem u radni odnos: Rehabilitator/ica – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni i roditeljski dopust

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/05

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 18. ožujka 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” dana 15.03.2022. godine, na svojoj 9. sjednici  donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„ NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 • Rehabilitator/ica – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni i roditeljski dopust, radnice M.K.K.

 

Uvjeti:

 • Magistar edukacijske rehabilitacije,
 • Diplomirani defektolog, VSS, svi smjerovi
 • Profesor defektologije, VSS, svi smjerovi

 

 

 • Probni rad u trajanju od 90 dana

 

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja)
 4. domovnica (preslika)
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom:

 „za natječaj – rehabilitator /ica“

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA SLAVUJ – 2022

2022-03-02 07:37:00

NATJEČAJ U PDF-u MOŽETE PREUZETI OVDJE

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/04

URBROJ: 238-29-178- 07-22-1

Strmec, 2. ožujka 2022. godine

 

Na temelju članka 37. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97,

107/07, 94/13 i 98/19), članka 40. i  41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) , te članka 51. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 8. sjednici održanoj 24.02.2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Slavuj“, KLASA: 601-05/2201/02, URBROJ: 238-29-178-07-5, te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Slavuj“

 

1. UVJETI ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE:

Za ravnatelja/icu  Dječjeg vrtića „Slavuj“ može biti imenovana osoba koja:

 

–       ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću

(„Narodne novine“, br: 133/97)

 

–       ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

 

–       ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 

2. VRIJEME NA KOJE SE IMENUJE:

Ravnatelj/ica  se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine

 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA:

 

1.     Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

2.     Životopis s opisom dosadašnjeg rada

3.     Dokaz o hrvatskom državljanstvu (elektronički zapis domovnice, preslika domovnice, preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice ili drugi odgovarajući dokaz hrvatskog državljanstva)

4.     Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

5.     Dokaz o položenom stručnom ispitu (osim radnika koji sukladno članku 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, br: 133/97 i 4/98) nemaju obvezu polaganja stručnog ispita).

6.     Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne stariji od datuma objave natječaja)

7.     Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 3 mjeseca  od datuma objave natječaja)

a)     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl.

25., st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b)     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl.

25., st. 4., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj kopiji, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

 

Sukladno čl. 13., st. 2., Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, br:  82/08, 69/17) na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidati (m/ž) daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu sa propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnim propisima te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br: 121/17, 98/19, 84/21), mora se pozvati na to pravo, te uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

 

Sve potrebne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a sve dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvar ivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, br: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl.)

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA NATJEČAJ:

Rok za predaju pisanih prijava s obveznim prilozima je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj se objavljuje i  na mrežnoj stranici Vrtića ( www.dvslavuj.hr)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

ROK U KOJEM SE KANDIDATI OBAVJEŠTAVAJU O IZBORU:

O rezultatu natječaja kandidati s potpunom pisanom prijavom biti će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili se predaju osobno u tajništvo vrtića radnim danom od 8:00 do 16:00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU  – NE OTVARATI“, na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”

Obrtnička 13

10 434 Strmec

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slavuj“

 

NATJEČAJ U PDF-u MOŽETE PREUZETI OVDJE

NATJEČAJ za prijem u radni odnos: Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme,

2022-02-25 15:37:43

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/02

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 25. veljače 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” dana 24.02.2022. godine, na svojoj 8. sjednici  donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

za prijem u radni odnos:

 • Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, – zamjena za komplikacije u trudnoći, porodiljni i roditeljski dopust radnice M.  – do povratka odsutne radnice na svoje radno mjesto

 

 • Probni rad u trajanju od 60 dana

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja)
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu
 5. domovnica (preslika)
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 7. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom:

 „za natječaj – odgojitelj/ica“

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

 

NATJEČAJ za prijem u radni odnos: Spremač/ica,

2022-02-25 15:34:31

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 25. veljače 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj”, na 8. sjednici održanoj 24. veljače 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

 

„ NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 

 1. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za dugotrajno bolovanje radnice Z.V. do njezina povratka na radno mjesto

 

 • Probni rad u trajanju od 30 dana

Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 4. domovnica (preslika)
 5. dokaz o radnom stažu ( potvrda, elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom: „za natječaj – spremač/ica „

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

 

NATJEČAJ – 2 ODGOJITELJa, ZAMJENA ZA KOMPLIKACIJE U TRUDNOĆI, PORODILJNI I RODILJNI DOPUST.docx – 31.01.2022.

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/01

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 31. siječnja 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” dana 27.01.2022. godine, na svojoj 7. sjednici  donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

za prijem u radni odnos:

 • Odgojitelj/ica – 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, – zamjena za komplikacije u trudnoći, porodiljni i roditeljski dopust radnica I.Č. i M.  – do povratka odsutnih radnica na svoje radno mjesto

 

 • Probni rad u trajanju od 60 dana

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja)
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu
 5. domovnica (preslika)
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 7. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom:

 „za natječaj – odgojitelj/ica“

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

Natječaj u PDF-u možete preuzeti OVDJE