Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Opis posla

Uloga i obveza ravnatelja u dječjem vrtiću je osigurati provođenje humanističke razvojne koncepcije koja se ogleda u osiguravanju humanih uvjeta življenja u dječjem vrtiću kroz demokratičnije, otvorenije, kvalitetnije odnose svih prema svima, s odgojiteljem usmjerenim na dijete, razvijanju partnerstva s roditeljima, poticanju jačanja kompetencije djelatnika i poticanju skrbi lokalnih i državnih vlasti za unapređenje odgoja i naobrazbe u dječjem vrtiću.Ravnatelj u dječjem vrtiću ima veliku ulogu u uspostavljanju partnerstva svih navedenih te u osvještavanju stručnog identiteta i kompetencija te pokretanju i motiviranju drugih. Uspjeh odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih djelatnika čvrsto je povezan i s uspjehom svakog od njih.Ravnatelj u ulozi rukovoditelja preuzima najveći teret (odgovornost) planiranja, organiziranja, motiviranja i vrednovanja uspješnosti dječjeg vrtića. On slijedi interdisciplinarno načelo i podržava timski rad.Ravnatelj u dječjem vrtiću ima višestruku ulogu koja, između ostalog, obuhvaća i:

 • ustrojavanje rada vrtića, vođenje poslovanja i rukovođenja radom,
 • predlaganje unutarnjeg ustrojstva i načina rada vrtića,
 • predstavljanje i zastupanje vrtića te odgovornost za zakonitost rada,
 • samostalno donošenje odluka u skladu s ovlastima temeljem zakonskih akata,
 • osiguravanje ustrojstvenih, informativnih i stručno-administrativnih pretpostavki za funkcioniranje vrtića,
 • ostvarivanje kontinuiteta njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece predškolske dobi,
 • organiziranje poslova i radnih zadataka za sve procese u vrtiću, koordiniranje i usmjeravanje izvršenja pojedinih poslova,
 • donošenje prijedloga o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika, odluka o raspoređivanju radnika na radno mjesto, o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa,
 • sudjelovanje u pripremi sjednica Upravnog vijeća, predlaganje donošenja općih akata te sudjelovanje u radnu Upravnog vijeća, stručnih tijela, državnih tijela i tijela Osnivača,
 • podnošenje izvješća o ostvarivanju programa rada i rezultatima poslovanja vrtića svim nadležnim tijelima,
 • pripremanje i vođenje sjednica Odgojiteljskog vijeća,
 • izrađivanje projekata za praćenje i unapređivanje rada,
 • praćenje i vođenje brige o izvršavanju financijskog poslovanja,
 • organiziranje kraćih oblika rada, ustrojavanje odgojno-obrazovnih skupina,
 • organiziranje nabave.

Kontakt

Ravnateljica
VIŠNJA VRANJEŠEVIĆ, mag.praesc.educ.
ravnateljica@dvslavuj.hr