Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Opis posla

 • predlaže i ostvaruje godišnji plan i program vrtića iz svog djelokruga, te izrađuje izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa vrtića iz svog djelokruga·
 • izrađuje i izvršava godišnji, tjedni i dnevni plan rada stručnog suradnika pedagoga·
 • prati, istražuje i unapređuje odgojno – obrazovni proces·
 • Prati, procjenjuje i unapređuje odgojiteljevo djelovanje-
  • doprinosi jačanju stručne kompetencije odgajatelja-
  • predlaže inovacije i suvremene metode i oblike rada
  • savjetuje pedagoški osmišljene postupke i utjecaje na djetetov cjelovit razvoj
  • predlaže i sudjeluje u pripremi i provedbi prigodnih događanja i povremenih aktivnosti djece (planski stvorene situacije) u vrtiću i izvan njega
  • sudjeluje i usmjerava timski rad odgajatelja u odnosu na ostvarivanje specifičnih programa, aktivnosti i projekata s djecom
  • organizira i provodi suvremene oblike kolektivnog stručnog usavršavanja odgojitelja u vrtiću
  • potiče, podržava i surađuje s odgojiteljima u pripremi raznovrsnih oblika prezentiranja stručnog rada i postignuća u vrtiću i izvan njega
  • sudjeluje u izradi, provođenju i vrednovanju Programa stažiranja odgojitelja
  • upućuje u kvalitetnije i funkcionalnije načine dokumentiranja procesa te korištenja dokumentacije
  • pomaže i sudjeluje u refleksiji odgojno – obrazovne prakse
  • pruža stručnu pomoć u vođenju propisane pedagoške dokumentacije
  • predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju njihova cjeloživotnog učenja
 • razvija suradnju i partnerstvo dječjeg vrtića i roditelja
  • Sudjeluje u radu Povjerenstva za upis djece u dječji vrtić i formiranje odgojnih skupina djece
  • Sudjeluje u izradi i analizi različitih instrumenata za prikupljanje inicijalnih i relevantnih podataka o djetetu i njegovoj obitelji
  • Provodi inicijalne intervjue
  • Priprema i provodi edukativne aktivnosti za roditelje (na individualnoj razini i na razini odgojne skupine ili na razini vrtića)
  • Priprema i provodi odgojno – obrazovne aktivnosti s roditeljima (uključivanje roditelja u neposredan rad s djecom u odgojnoj skupini)
  • Pomaže odgojitelju u organiziranju, provođenju, praćenju, refleksiji i evaluiranju različith oblika suradnje odgojitelja i roditelja
  • Sudjeluje u izradi i analizi različitih instrumenata roditeljske evaluacije te u prezentaciji dobivenih pokazatelja
  • Izrađuje i distribuira edukativne materijale odgojno – obrazovne tematike
 • Pridonosi razvoju timskog rada u vrtiću (stručni tim, odgajatelji i ostali radnici)
 • Surađuje s neposrednim i širim okruženjem
  • Planira i programira suradnju s društvenom zajednicom
  • Prezentira postignuća vrtića radi informiranja čimbenika društvene zajednice i afirmiranja djelatnosti
  • Odabire, organizira i prati aktivnosti obogaćivanja života djece u vrtiću
 • Sudjeluje u oblikovanju konteksta za djecu s posebnim potrebama
 • Priprema i provodi pedagoške uvide u odgojni proces (snimanje i praćenje kvalitete provođenja cjelovitog ili pojedinih dijelova odgojno – obrazovnog procesa)
 • Kontinuirano prati stručnu i znanstvenu literaturu te pedagošku periodiku
 • Sudjeluje na stručnom usavršavanju izvan ustanove
 • Organizira i prati provođenje stručne prakse studenata
 • Organizira i sudjeluje u nabavi didaktike, stručne literature, slikovnica i potrošnog materijala za odgojne skupine
 • provodi aktivnosti suradnje s ostalim zaposlenicima (priprema i koordinira ostale zaposlenike radi ostvarivanja uvjeta za provedbu odgojno – obrazovnog procesa
 • obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja

Kontakt

Pedagog:
Biljana Komlinović, prof.
pedagog@dvslavuj.hr