Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Opis posla

Uredno razvijena jezično – govorna sposobnost preduvjet je uspjeha u školovanju, a teškoće na području jezično – govornog razvoja mogu se odraziti i na druga područja djetetova razvoja. Rane godine djetinjstva, tj. predškolsko razdoblje, doba je intenzivnog razvoja i oblikovanja jezika i govora. Stoga je, upravo u tom razdoblju, bitna pravovremena intervencija logopeda.Logoped je stručna osoba edukacijsko rehabilitacijskog profila, koja pomaže djeci u razvijanju govornih, jezičnih i komunikacijskih vještina. Djelovanje logopeda u vrtiću organizirano je prema suvremenim programima za rad s predškolskom djecom i temelji se  na poznavanju potreba i mogućnosti predškolskog djeteta.Rad logopeda u vrtiću podrazumijeva:

 • Prevenciju glasovnih, govornih, jezičnih i komunikacijskih teškoća
 • Provođenje individualnih inicijalnih intervjua za novoupisanu djecu
 • Otkrivanje i dijagnosticiranje glasovnih, govornih, jezičnih i komunikacijskih poremećaja
 • Upućivanje na detaljniju specijalističko – dijagnostičku obradu prema potrebi
 • Provođenje sustavnog logopedskog tretmana u svrhu uklanjanja ili ublažavanja postojećih teškoća
 • Vođenje dokumentacije za djecu uključenu u logopedski tretman
 • Praćenje djece s rizičnim čimbenicima za nastanak poremećaja (prikupljanje i vođenje dokumentacije, opservacije u skupini, izrada individualiziranih odgojno obrazovnih planova)
 • Savjetodavno i edukativno djelovanje usmjereno na roditelje (individualno savjetovanje, radionice, edukativni tekstovi…)
 • Savjetodavno i edukativno djelovanje usmjereno na odgojitelje (kroz refleksije i radne dogovore koji se odnose na poticanje govornih, jezičnih i komunikacijskih kompetencija djece i samih odgojitelja, specifičnosti pojedinih poremećaja i odgovarajuće postupke prema djetetu, uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redoviti odgojno obrazovni sustav, razvijanje predčitačkih vještina i itd.)
 • Izradu godišnjeg plana i programa te izvješća o radu logopeda
 • Kontinuirano stručno usavršavanje

Najčešći poremećaji jezično – govorne komunikacije u predškolskoj dobi su:

 • poremećaji artikulacije glasova
 • poremećaji ritma i tempa govora (npr. mucanje)
 • poremećaji glasa (npr. promuklost)
 • jezične teškoće (npr. usporen jezično – govorni razvoj)
 • poremećaji komunikacije

Djeci s posebnim potrebama (djeca s intelektualnim teškoćama, autizmom, cerebralnom  paralizom, oštećenjem sluha…) također je potrebna pravovremena logopedska podrška i tretman. Roditelji se često pitaju razvija li se govor njihovog djeteta uredno, kakav je tijek urednog razvoja govora i što on podrazumijeva. Ukoliko imate takvih dilema, možete se okvirno osloniti na slijedeće tablične prikaze:

Predgovorno razdoblje:  od rođenja do 9. mj.
  Govorno razdoblje: Prva riječ sa značenjem: od 9. – 15. mj. Prve rečenice: od 18. – 24. mj. Naglo širenje rječnika i usvajanje  gramatičnosti: do 3 g.

Dakle, dijete u dobi od 3 g. trebalo bi biti u mogućnosti služiti se gramatički ispravnim rečenicama od najmanje 3 riječi.

Izgovorne norme hrvatskog izgovornog sustava s obzirom na dob djeteta (prema D.Vuletić, 1990.):

Pravilan izgovor glasova Dob do koje bi izgovor trebao biti pravilan
A E I O U P B T D K G M N V L F H J 3 – 3,5 g.
S Z C LJ NJ R 4 – 4,5 g.
Š Ž Č Ć DŽ Đ   5 – 5,5 g.

Dakle, dijete starije od 5, 5 g. trebalo bi pravilno izgovarati sve glasove. U logopedskom radu, osim pravovremene intervencije i optimalnog sustavnog provođenja logopedskih vježbi, od velike je važnosti i suradnja s roditeljima. Angažiranost roditelja u radu s djecom kod kuće, a prema uputama logopeda, pridonosi razvijanju jezičnih, govornih i komunikacijskih vještina djeteta. U cilju kvalitetne suradnje, slobodno mi se obratite za individualno savjetovanje e-mailom, telefonski ili osobno.

Kontakt

Logoped:
Jelena Mustafić, prof. logoped.
logoped@dvslavuj.hr