Upravljačka tijela

Prema Statutu Dječjeg vrtića „Slavuj“ čl. 29. vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima višestruku funkciju.

Uz suglasnost nadležnih (Grad SvetaNedelja: u daljnjem tekstu Osnivač) i u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića, Upravno vijeće razmatra i odlučuje o različitim investicijskim, financijskim, kadrovskim, odgojno-obrazovnim pitanjima. Također, uz mišljenje nadležnog upravnog tijela Osnivača, donosi plan upisa djece za pedagošku godinu, te odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece.

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Tri člana imenuje Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana biraju odgojiteljii stručni suradnici iz svojih redova.

Mandat članova traje četiri godine.

U radu Upravnog vijeća, sudjeluje bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.

Ustrojstvo i zaduženja Upravnog vijeća definirani su Statutom Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenimna web stranici vrtića.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „ SLAVUJ“:

Vladimir Tuweg–Predsjednik Upravnog vijeća(Predstavnik GradaSveta Nedelja),

Ivica Vojvodić(Predstavnik Grada Sveta Nedelja),

Stipo Ćorluka(Predstavnik Grada Sveta Nedelja),

Monika Kuzmić Husak(Predstavnik radnika DV),

Ivana Juričić (Predstavnik roditelja DV).