KLASA: 601-01/20-01/04

URBROJ: 238/27-72-01-20-1

Strmec, l. travnja 2020. godine

Na temelju čl. l .a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj” od 6. ožujka 2018. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021 ., KLASA: 601-05/20-01/02, URBROJ: 238/27-7207-20-6 od 20. ožujka 2020. godine Dječji vrtić „Slavuj” objavljuje

NATJEČAJ za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021.

l.      REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

Il.        REDOVITI 10-S’ATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

111.      PROGRAM PREDŠKOLE

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJAI OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020.-2021.