Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos: – Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto, od 1.09.2022. godine

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/12

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 16.08. 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” dana 01.08.2022. godine, na svojoj 16. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

za prijem u radni odnos:

–        Odgojitelj/ica – 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto, od 1.09.2022. godine

–        Probni rad u trajanju od 60 dana

Uvjeti:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13  98/19, 57/22  ), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću ( „Narodne novine“ broj 133/97 ) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Slavuj”..

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

1. prijavu na natječaj

2. životopis (vlastoručno potpisan)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja)

4. dokaz o položenom stručnom ispitu

5. domovnica (preslika)

6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja

7. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.)

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

e) dragovoljac iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)

i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)

j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

Click to access popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „ Narodne novine“, broj: 157/13,152/14,39/18,32/20) uz prijavu na natječaj dužni su se pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu ( članak 9. stavak 2. i 3.) te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ( članak 9. stavak 18. i 19. ).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „ Narodne novine“, broj: 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93, 02/94,76/94,108/95, 108/96,82/01,103/03,148/13,98/19 ) uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dužni su priložiti dokaz o priznatom statusu prednosti, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i slično..).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („ Narodne novine “ broj 84/21 ) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom:

„za natječaj  odgojitelj/ica- na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto “

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

Dječji vrtić “Slavuj”

 

Natječaj možete preuzeti ovdje

SVG element circle_dots