Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

NATJEČAJ – Pomoćni/a kuhar/ica

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/07

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 10. svibnja 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 42. sjednici održanoj 07. svibnja 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 

  1. Pomoćni/a kuhar/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, prošireni opseg posla
  • Probni rad u trajanju od 30 dana
  1. Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

  1. prijavu na natječaj
  2. životopis (vlastoručno potpisan)
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  4. domovnica (preslika)
  5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje     o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju sljedeće dokaze:

 

a ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

* rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ( dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od 6 mjeseci ( dijete hrvatskog branitelja )

b ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* rodni list djeteta

* rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c ) HRVI iz Domovinskog rata

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

d ) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

e ) dragovoljac iz Domovinskog rata

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* potvrda o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

f ) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

g ) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

* rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

h ) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

* rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog dragovoljca s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

i ) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

* potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

* rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )

j ) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade i

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

* rodni list djeteta

k ) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade

* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )

* potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci

* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )

* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu

* potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )

* rodni list djeteta

 

 

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom: „za natječaj – pomoćna kuharica“

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

 

SVG element circle_dots