2022-03-02 07:37:00

NATJEČAJ U PDF-u MOŽETE PREUZETI OVDJE

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/04

URBROJ: 238-29-178- 07-22-1

Strmec, 2. ožujka 2022. godine

 

Na temelju članka 37. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97,

107/07, 94/13 i 98/19), članka 40. i  41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) , te članka 51. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na 8. sjednici održanoj 24.02.2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Slavuj“, KLASA: 601-05/2201/02, URBROJ: 238-29-178-07-5, te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Slavuj“

 

1. UVJETI ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE:

Za ravnatelja/icu  Dječjeg vrtića „Slavuj“ može biti imenovana osoba koja:

 

–       ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću

(„Narodne novine“, br: 133/97)

 

–       ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

 

–       ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 

2. VRIJEME NA KOJE SE IMENUJE:

Ravnatelj/ica  se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine

 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA:

 

1.     Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

2.     Životopis s opisom dosadašnjeg rada

3.     Dokaz o hrvatskom državljanstvu (elektronički zapis domovnice, preslika domovnice, preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice ili drugi odgovarajući dokaz hrvatskog državljanstva)

4.     Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

5.     Dokaz o položenom stručnom ispitu (osim radnika koji sukladno članku 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, br: 133/97 i 4/98) nemaju obvezu polaganja stručnog ispita).

6.     Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne stariji od datuma objave natječaja)

7.     Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 3 mjeseca  od datuma objave natječaja)

a)     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl.

25., st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b)     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl.

25., st. 4., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj kopiji, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

 

Sukladno čl. 13., st. 2., Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, br:  82/08, 69/17) na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidati (m/ž) daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu sa propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnim propisima te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br: 121/17, 98/19, 84/21), mora se pozvati na to pravo, te uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

 

Sve potrebne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a sve dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvar ivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, br: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl.)

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA NATJEČAJ:

Rok za predaju pisanih prijava s obveznim prilozima je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj se objavljuje i  na mrežnoj stranici Vrtića ( www.dvslavuj.hr)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

ROK U KOJEM SE KANDIDATI OBAVJEŠTAVAJU O IZBORU:

O rezultatu natječaja kandidati s potpunom pisanom prijavom biti će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili se predaju osobno u tajništvo vrtića radnim danom od 8:00 do 16:00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU  – NE OTVARATI“, na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”

Obrtnička 13

10 434 Strmec

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slavuj“

 

NATJEČAJ U PDF-u MOŽETE PREUZETI OVDJE