Advent run odgojno-obrazovne skupine Mravi

Odgojiteljice Maja i Natalija prepoznale su inicijativu djevojčice iz skupine koja je željela biti brža od Grincha i djeci u skupini ispričala priču o tome kako je Grinch ukrao poklone i Božić.

Zajedno s djecom odgojiteljice su osmislile i dogovorile utrku oko jezera Kipišće u kojoj su djeca sudjelovala u sportskim izazovima, edukativnim sadržajima, prometnim pravilima, upoznavanju našeg zavičaja.

Došavši na jezero djeca su se kratko zagrijala. U taj čas zazvonio je mobitel i zamislite tko nas je nazvao? Djed Božićnjak!

Rekao nam je da je u blizini jezera vidio Grincha te da djeca što brže otrče oko jezera kako bi prije Grincha stigla u vrtić po poklon koji je ostavio za njih.

Otrčavši oko jezera i vrativši se u vrtić, djeca su plesala uz pjesmu “Zvončići” dok su čekala svoj poklon.

Poklon za svako dijete bila je zlatna medalja koju su djeca zaslužila redovitim vježbanjem, trudom i upornošću.

 

„ NATJEČAJ“ za prijem u radni odnos: Spremač/ica

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/22

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 30. prosinca 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj”, na 6. sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

 

„ NATJEČAJ“

 

za prijem u radni odnos:

 

 1. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za radnicu na neplaćenom dopustu do njezina povratka na radno mjesto

 

 1. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

 

 • Probni rad u trajanju od 30 dana

Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 4. domovnica (preslika)
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od dana objave natječaja  (uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od dana objave natječaja (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom: „za natječaj – spremač/ica – ( redni broj za koji se prijavljujete) „

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

 

Škole za Afriku u “Bumbarima”

U odgojno-obrazovnoj skupini Bumbari provode se aktivnosti u sklopu programa Škole za Afriku. Djeca su upoznata s kontinentom Afrikom, načinom života ljudi na Madagaskaru, životinjama koje tamo žive… Izrađivale su se memory kartice s afričkim državama, djeca su oslikala zastavu države Madagaskar te su istraživala kartu svijeta i sam položaj Madagaskara.

ROBOTI

U tjednu izumitelja odgojno-obrazovna skupina Krijesnice upoznavala se s robotima. Kroz različite aktivnosti djeca su stjecala nova i obogaćivala postojeća znanja o robotima. Upoznala su robota Jinna koji je igrao igre pogađanja s nama, robota bagera koji je s nama vježbao grafomotoriku. Zajedno s djecom izradili smo svog robota od prirodno neoblikovanog materijala, izražavali se kroz likovne aktivnosti, gradili robote kockama, razgovarali može li robot zamijeniti njihove tete. Ovo su neki od odgovora djece:

Hana: Ne. Robot će se pokvariti i postati zločest.

Ana: Ne. Robot ne može vježbati.

Mila: Robot bi bio bolji jer ne može reći “pospremamo sobu!”

Fran: Ne. Robot ne može dignuti utege i piti sokove.

Ivano: Ne. Robot ako se smoči postat će ljut.

Marija: Ne. Robot ne može pričati.

Šimun: Ne. Robot ne može napraviti kolut naprijed.

Jesenski plodovi u “Zrikavcima”

U skupini Zrikavci djeca su se upoznavala s jesenskim plodovima kroz različite aktivnosti. Manipulirajući kestenjem, orasima, kukuruzom, lišćem, bundevom i drugim plodovima djeca su se upoznavala s različitim oblicima i teksturama te usvajala nazive plodova. Različitim aktivnostima razvijala su samostalnost, finu motoriku, matematiku te se likovno i glazbeno izražavala.

ZIMSKI KAPUTIĆ ZA MALOG JEŽA

Dramska skupina područnog objekta Kerestinec u srijedu, 17. studenog, izvela je predstavu za djecu pod nazivom “Zimski kaputić za malog ježa”. Odgojiteljice, članice skupine, predstavu su pripremile prema istoimenoj priči te ju prilagodile djeci rane i predškolske dobi.

Kroz poučnu priču djeca su naučila koje sve životinje žive u šumi te što one rade u jesen, ali i mnogo više od toga. Mali jež naučio je djecu kako uvijek trebaju voljeti sebe i ponositi se onime što ih čini drugačijima i jedinstvenima. Nakon predstave uslijedilo je druženje glumaca i djece te ples uz pjesmu “Boc boc iglicama”.

 

AKTIVNOSTI U STUDENOM U SKUPINI ŠKOLJKICE

U odgojnoj skupini Školjkice mjesec studeni bio je prožet umjetničkim aktivnostima, posebno onim književnim i glazbenim. U centru priča izradili smo dvorac od kartona kako bi ugođaj bio bajkovitiji, djeci privlačniji i kako bi dodatno poticao maštovitost. Pričali smo i dramatizirali priče “Juha od bundeve” te “Tri medvjeda i gitara”.

Posjetila nas je knjižničarka Gradske knjižnice Samobor gđa Blaženka Vadlja, s koferom punim slikovnica, i s djecom razgovarala o tome što je knjižnica, kako se mogu posuditi knjige te kako ih treba čuvati. Pročitala je djeci slikovnicu “Cmoljac zna” koju nam je i poklonila te su djeca bojala bojanku s temom iz slikovnice.

Djeca su s roditeljima kod kuće izrađivala razne muzičke instrumente i donijela ih u vrtić te ih sada svakodnevno koristimo, sviramo i uz njih pjevamo u našem glazbenom centu.

Slušali smo klasičnu glazbu i djeca su izmišljala pokrete uz nju, određivala raspoloženje glazbe te ritam. Posebno zanimljivo bilo je slikanje temperom na velikom formatu papira uz glazbu W. A. Mozarta. Djeca su imala priliku upoznati se s instrumentom sintisajzerom, svirati na njemu te uz svirku pjevati pjesmu “Medo Brundo”.

Hobotnice kao izumitelji

Djeca odgojno-obrazovne skupine Hobotnice proučavala su i istraživala izumitelje i njihove izume. Djeca su od kuće donosila različite izume koje su svakodnevno rastavljala i proučavala. Najviše ih je zainteresirao fotoaparat te rukavica iGlove koja je bila poticaj za izradu vlastitih takvih rukavica.

Osim izumitelja kroz mjesec studeni djeca  su se upoznavala s klasičnom glazbom, instrumentima te ritmom kroz različite glazbene igre, aktivno slušanje glazbe, stvaranje glazbe i kroz pokret. Također, skupinu je posjetila knjižničarka koja je u skupini provela aktivnost čitanja priče.