NATJEČAJ“  za prijem u radni odnos: Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme 

Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/22-01/09

URBROJ: 238-29-178-01-22-1

Strmec, 30. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” donesenog 25.10.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj”, dana 29. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„ NATJEČAJ“ 

 

za prijem u radni odnos:

 

 1. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme  – zamjena za komplikacije u trudnoći, porodiljni i roditeljski dopust, radnice N.L. do njezina povratka na radno mjesto 

 

 1. Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme, za pedagošku godinu 2022./2023.  – do 31.08.2023.  – prošireni opseg posla 

 

 •  Probni rad u trajanju od 30 dana

Uvjeti:

–  NKV, završena osnovna škola 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave: 

 

 1. prijavu na natječaj 
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe) 
 4. domovnica (preslika)
 5. dokaz o radnom stažu ( potvrda, elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sæukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od datuma objave natječaja i to:

 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.) 

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.)

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. 

Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu :

 

 1. a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 

 1. b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

 

 1. d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

 1. e) dragovoljac iz Domovinskog rata

 

 1. f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

 1. g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 

 1. j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

    

 1. k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade

 

 1. l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :

 

 1. a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona)
 2. b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 3. c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
 4. d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi
 5. e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
 6. f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona)
 7. g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona)
 8. h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona)
 9. i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona)
 10. j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona).

 

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića. 

 

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu: 

 

Dječji vrtić “Slavuj”, Obrtnička 13, 10434 Strmec

s naznakom: 

„za natječaj – spremač/ica – pod rednim brojem 1. „

ili

„za natječaj – spremač/ica – pod rednim brojem 2. „

 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. 

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

 

Dječji vrtić “Slavuj”

 

SUNČANI I RASPJEVANI SVIBANJ U DELFINIMA

Sa sunčanim vremenom u mjesecu svibnju došle su i brojne zanimljive igre i događanja u našoj skupini i našem vrtiću. Aktivnosti na temu “Bugs and insects” kod djece je izazivala velik interes te smo čitali priče, pjevali pjesme i poticali kreativni izričaj na tu temu. Početkom mjeseca posjetili smo Eko park “Kraš” te se uz organizirane aktivnosti i uz mlade i vesele animatore odlično zabavili. Devet prvašića iz PŠ Kerestinec posjetilo nas je 10. svibnja. Za njih smo pripremili kreativne aktivnosti te igre uz glazbu i ples, a oni su nama pokazali kako izgleda njihova školska torba, što sve sadrži, pokazali nam svoju vještinu čitanja te nam ispričali o svojim iskustvima prilagodbe na školu. Suradnju sa školom ostvarili smo i 17. svibnja kada su školski obveznici naše odgojne skupine i skupine Hobotnice posjetili 1.b razred škole u Kerestincu, a i to je druženje završilo uz pjesmu i ples. Uz sve navedeno, istaknuli bismo da je mjesec svibanj bio u znaku priprema za završnu svečanost pri čemu su djeca, između ostalog, vrijedno uvježbavala izvođenje pjesama i plesnih koreografija.

SVIBANJ U RIBICAMA…

I mjesec svibanj prošao nam je u  stjecanju novih iskustava i znanja, nadograđivanju i ponavljanju svega što znamo, kroz razne igre i aktivnosti!

Početak mjeseca posvetili smo onima koji su nam najvažniji ‒ MAMAMA I NAŠIM OBITELJIMA! Razgovarali smo o njima, njihovim imenima, što radimo zajedno, kako se igramo… Pjevali smo pjesmicu “Ispred naše kućice” i izradili mali poklončić za naše mame.

Provodili smo i aktivnosti s ciljem prepoznavanja i imenovanja geometrijskih oblika ‒ trokut, krug i kvadrat. Djeci su te aktivnosti bile jako zanimljive i unatoč svojoj dobi uspješno su njima ovladala.

Veselimo se toplijem vremenu, suncu i igrama na dvorištu!!!

 

SVIBANJ U HOBOTNICAMA

Na početku svibnja u skupini smo obilježili ekotjedan. Provedene aktivnosti bile su usmjerene na razvrstavanje otpada, recikliranje i njihovu novu upotrebu. Ostvarili smo suradnju s OŠ Kerestinec kroz međusobne posjete. Najprije su skupinu Hobotnice posjetila djeca iz prvog razreda. Proveli smo zajedničke aktivnosti, razgovarali  što sve treba jednom đaku i što se to uči u školi. Nakon čega je slijedio posjet školi. Na kraju mjeseca održali smo završnu svečanost kako bi djeca prezentirala igre, igre s pjevanjem, pjesmice i oprostila se od djece koja odlaze u školu.

Zastave Europe

Pojedina djeca u Školjkicama pokazivala su velik interes za zastave te smo u svibnju provodili mnoge aktivnosti vezane uz tu temu – djeca su bojala zastave u odgovarajuće boje, imenovali ih, smještali ih na pravo mjesto na karti, slušali smo glazbu karakterističnu za određenu europsku državu, izradili smo i društvenu igru „Put po Europi“ koja je bila poticaj i na brojanje, igranje prema pravilima i čekanje na svoj red.

Djeca su i izrađivala vlastite zastave koje su im služile za nogometno navijanje na dvorištu.

SOVICE – EKO TJEDAN

U mjesecu svibnju obilježili smo Eko tjedan u kojem smo kod djece razvijali spoznaju o posljedicama čovjekova djelovanja na sve što nas okružuje te primjenjivali znanja u svakodnevnom životu. Tako smo proveli aktivnosti razvrstavanja otpada u odgovarajuće spremnike, sadnje cvijeća, izrađivanja igračaka od plastičnih boca te aktivnost izrade mozaik-slike od plastičnih čepova.  

JEŽIĆI – MALI UMJETNICI

U proteklom razdoblju djeca iz odgojno-obrazovne skupine Ježići intenzivno su se bavila umjetničkim aktivnostima.
Slikarstvo je u našoj skupini izazvalo najveći interes. Djeca imaju urođenu potrebu za istraživanjem svojih sposobnosti kroz razne aktivnosti, pa tako i likovne. Kako bi im se omogućilo stvaranje iskustava i znanja u likovnom području, potrebno je pružiti im mogućnost istraživanja različitih likovnih materijala. Kroz istraživanje potiče se razvoj interesa za razna likovna sredstva i materijale, te se razvija djetetova kreativnost i originalnost. U našoj skupini djeca su već upoznala razne materijale; izražavala su se pastelama, drvenim bojicama, olovkama, kredama, vodenim bojama, a najviše se vole izražavati temperom.
Svjetski poznate umjetnike djeci smo pokušali približiti kroz izrade reprodukcija njihovih djela. Djeca su pokušavala replicirati djela svjetski poznatih umjetnika (P. Klee, F. Hundertwasser, L. Nevelson) baratajući pedagoški neoblikovanim materijalom i izražavajući se na razvojno primjeren način. Iako se ova umjetnost činila vrlo izazovnom, djeca su na sebi svojstven i originalan način uspjela stvoriti vlastita djela vrijedna divljenja.

Sadnja bilja

Povodom Ekotjedna skupina Ljubičice je u svom objektu Rakitje uredila povišene gredice. Gredice su djeca prvo očistila i obojala, zatim pripremila zemlju u gredicama, a potom posadila biljke. Aktivnost sadnje biljaka zainteresirala je svu djecu iz skupine, a u suradnji s ostalim skupinama brinut će o zasađenom cvijeću. Dvorište nam sada krase Mirisna gredica i Trajna gredica.

Šetnja

Djeca iz skupina Ljubičice redovitim su šetnjama izvan vrtića razvijala pravilno ponašanje pješaka u
prometu. Kroz šetnje djeca su naučila značenje prometnih znakova, a svaka je šetnja im

ala cilj doći do
unaprijed dogovorenog parka. Boravila su u 3 različita parka kojima su i dala imena. Park Žabica, Park
Svinjica i Park Zipline omogućili su da djeca unaprijed organiziraju svoj boravak na zraku i orijentiraju se
u prostoru.